Konkursas įtrauktas į renginių KLAIPĖDAI 770 programą.

JO ATMINIMĄ GERBIA DRAUGAI, LAIMINA VARGŠAI:

JULIJUS LIUDVIGAS VYNERIS

(JULIUS LUDWIG WIENER, 1795 – 1862 m.)

Mieli moksleiviai, gerbiami mokytojai, nuoširdžiai kviečiame jus dalyvauti ekslibriso, skirto Julius Ludwig Wiener (Julijus Liudvigas Vyneris,1795 – 1862 m.) asmenybei įamžinti, sukūrimo konkurse. Šiais metais Klaipėda minės 770 metų gimtadienį. Tai puiki proga prisiminti daugiakultūriško Klaipėdos miesto (buv.Memelio) istoriją, uostamiestį kūrusius ir jį garsinusius įvairių tautybių žmones.

VšĮ „Prof.A.Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla“ skelbia atvirą kaligrafinių (akcentuojama šriftinė raiška, tipografika, t. y. raidės, tekstas) exslibrisų konkursą žydų tautybės pirklio, Memelio magistrato nario, filantropo Julius Ludwig Wiener (Julijus Liudvigas Vyneris,1795 – 1862 m.) asmenybei įamžinti.

Informacija trumpai apie J. L.Wiener.

Julijus Liudvigas Vyneris – XIXa. Klaipėdoje (tuometiniame Memelyje) gyvenęs ir įvairiais verslais vertęsis garsus pirklys bei filantropas. Nors emancipuotam Prūsijos karalystės piliečiui Vyneriui sunkiai pavyko įgyti Klaipėdos miestiečio statusą, dalį sukaupto kapitalo sėkmingas pirklys skyrė šiam miestui. Savo lėšomis jis prisidėjo prie Klaipėdos promenados nutiesimo, turgaus halės statybų finansavimo. Po mirties 1862 m. Vyneris testamentu miestui paliko tais laikais didžiulę pinigų sumą (ne mažiau 300 000 talerių), kurią magistratas naudojo (tokia buvo palikimo sąlyga) visuomeniniams poreikiams. Iš mažesniosios palikimo dalies buvo įsteigti fondai, kurių palūkanomis buvo prisidedama prie socialinės rūpybos įstaigų, labdaros draugijų, ligoninių išlaikymo. Didžioji palikimo dalis buvo skirta miesto magistratui ir pirklių korporacijai – šios lėšos buvo naudojamos mokyklų ir gydymo įstaigų statyboms. 1863 m. dalis Vynerio palikimo lėšų buvau panaudota Šv. Jono bažnyčios bokšto statyboms. Pirklių korporacija dalį Vynerio palikimo lėšų skyrė nusigyvenusių pirklių prieglaudai pastatyti.
J.L.Vynerio asmenybė įkūnijo ne tiek žydiškąją tapatybę, kiek miestiečio ir piliečio (Bürgerio) tapatybės XIX a. daugiabriauniškumą, emancipaciją ir empatiją (ypač dėl filantropinės veiklos).
J.L.Vyneris palaidotas tuometinėse miesto kapinėse (dabar – Skulptūrų parkas), tikroji jo kapo vieta yra nežinoma, tačiau jo atminimą simbolizuoja kapinėse stovintis atkurtas antkapinis paminklas. Paminklinėje plokštėje iškaltas užrašas Jo atminimą gerbia draugai, laimina vargšai: Julijus Liudvigas Vyneris (Julius Ludwig Wiener, 1795 – 1862 m.).”

Konkurso tikslas– įamžinti Julius Ludwig Wiener, Klaipėdą (buv.Memelį) garsinusio žydų tautybės piliečio, filantropo atminimą, išryškinant žydiškąją kultūrą uostamiestyje XIX amžiuje, vizualizuojant žydų tautos, t. y. bendrą mūsų visų istoriją kaligrafiniame ekslibrise.
Konkurso organizatorius-VšĮ „Prof.A.Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla“ https://www.ink4.art
Konkurso finansinės premijos steigėja – p.Regina Davidavičienė.
Konkurso dalyviai- Klaipėdos m. mokyklų vyresnių klasių moksleiviai.
Konkurso partneriai: Klaipėdos žydų bendruomenė, LDS Klaipėdos skyrius, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus.
Konkurso vertinimo komisijos nariai:
Lidija Kuklienė. Menininkė, kaligrafė, LDS Klaipėdos skyriaus narė, knygos „Rašto meno idėjos“ autorė;
Virginijus Bakas. Dizaineris, lektorius. Darbas reklamos agentūrose, komercinėje televizijoje, VDA Klaipėdos f-te;
Feliksas Puzemskis. Klaipėdos žydų bendruomenės pirmininkas.
Dr. Hektoras Vitkus. KU mokslo darbuotojas, docentas.
Komisijos pirmininkas.

Mindaugas Petrulis. Kaligrafas, Klaipėdos m. savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyr.vyriausiasis specialistas, VDA Klaipėdos f-to lektorius.

Darbus, dalyvio anketą, ekslibrisą galima pateikti iki 2022 m. kovo mėn.14 d. 23:59 val. LT laiku.

Dalyvio anketą kartu su ekslibrisu galima siųsti platformos wetransfer.com, pagalba, elektroniniu paštu: ruta@ink4.art

Vertinimo kriterijai:
1. ekslibriso atitiktis konkurso temai (temos suvokimas ir atskleidimas);
2. ekslibriso atitiktis reikalavimui akcentuoti šriftą, tipografiką, t. y. raides, tekstą;
3. pateikiamo darbo meninė kokybė;
4. idėjos originalumas, meninė raiška
5. ekslibrise perduodamos žinios įtaigumas, aiškumas.

Konkurso komisijos nuomone trys aukščiausius vertinimus pelnę ekslibrisų autoriai bus apdovanoti piniginiais prizais: I vieta – 100 eurų, II vieta – 60 eurų, III vieta – 40 eur.

Konkurso dalyviams bus skirta padėkos raštai, atminimo dovanos.
Konkurse dalyvavę darbai bus eksponuojami skaitmeninėje ekspozicijoje VšĮ „Prof.A.Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla“ internetiniame puslapyje: https://www.ink4.art
Visi konkurse dalyvavę ekslibrisų autoriai gaus pranešimą dalyvio anketoje nurodytu elektroniniu paštu, kuriame bus informuoti ar jų sukurtas ekslibrisas buvo priimtas ar atmestas.
Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nekomentuoti ekslibriso atmetimo priežasčių.

KONKURSO SĄLYGOS:
۰Konkursas yra skelbiamas individualiems autoriams.
۰Konkursui dalyvis gali siųsti ne daugiau kaip 3 autografuotus kūrinius; ekslibriso kraštinės neturi viršyti 12×12 cm.; ekslibrise turi būti asmens vardas, pavardė, kuriam skiriamas knygos ženklas, žodis „Ex libris.“
۰Dalyvavimas konkurse yra nemokamas.
۰Bus vertinami tik skaitmeniniu formatu, nurodytu laiku pateikti ir reikalavimus atitinkantys darbai.
۰Ekslibrisas(ai) turi būti pateiktas kaip baigtinis kūrinys.
۰Konkursui pateiktas ekslibrisas(ai) turi akcentuoti šriftą, tipografiką, raides, tekstą, originaliai, įdomiai, kūrybiškai interpretuoti temą (žr. Konkurso tikslas).
۰Priimami įvairia technika sukurti ekslibrisai.
۰Ekslibrise negali būti naudojami kitų autorių autoriniai kūriniai jeigu nėra gautas autoriaus oficialus sutikimas. VšĮ „Prof.A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla“ neprisiima atsakomybės dėl kokurso dalyvių naudojamų kitų autorių autorinių kūrinių šiame konkurse.
۰Pateikdami ekslibrisą(us) šiam konkursui visi dalyviai sutinka, kad konkurso organizatorius, t. y. VšĮ „Prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla“ įgis teisę neatlygintinai naudoti ir publikuoti atrinktus ekslibrisus viešinimo tikslais minėtos mokyklos internetiniame puslapyje, socialiniuose tinkluose ir kitose medijose Lietuvoje ir kitose šalyse, viešai juos eksponuoti, atgaminti kūrinius spausdinimo būdu bei įvairiomis elektroninėmis (skaitmeninėmis) priemonėmis savo reikmėms ir nuožiūra.
Kiekvieną kartą pristatant atrinktus ekslibrisus bet kokioje viešoje erdvėje visada bus minima ekslibriso autorystė.
Jokie kiti privatūs konkurso dalyvių duomenys be dalyvių, jų tėvų, globėjų sutikimo nebus perduodami tretiesiems asmenims.
Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas ekslibrisų atsiuntimas į konkursą.

Kontaktiniai asmenys:
VšĮ „Prof. A. Kliševičiaus kaligrafijos ir rašto meno mokykla“ vadovė Rūta Jakštonienė
El.paštas ruta@ink4.art
Darbų atitikimo techniniams reikalavimams klausimais kreiptis į mokyklos lektorių Virginijų Baką.
El. paštas virginijus@bakas.design

Partneriai/Rėmėjai